آواز در دستگاه شور – محمد منتشری

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

تصنیف ماه من در دستگاه شور – محمد منتشری

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

آواز در دستگاه ماهور – محمد منتشری

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

خاطرات بهروز رضوی از جامعه باربد – قسمت دوم

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

خاطرات بهروز رضوی از جامعه باربد – قسمت اول

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

صحبت های علی نصیریان در مورد جامعه باربد

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

ترانه سیب شیرین در دستگاه شور ( لحن بیات تهران) – محمد منتشری

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

ترانه نرگسی در دستگاه ماهور ( لحن بیات تهران) – محمد منتشری

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

آواز در دستگاه سه گاه ( لحن بیات تهران) – محمد منتشری

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

ترانه شیرینی فروش دستگاه شور ( لحن بیات تهران)- محمد منتشری

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

ترانه نعنا ترخون در دستگاه چهارگاه – با لحن بیات تهران- محمد منتشری ، محمد رضا شجریان

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل

مصاحبه شبکه ۵ با محمد منتشری – آواز بیات تهران

۱۳۹۷-۰۴-۱۷/توسط بیدل
بارگذاری موارد بیشتر